+976-11-70005401 info@dalaivanaudit.mn

Үнэлгээний зөвлөх үйлчилгээ

бидний үйлчилгээ

Үнэлгээний зөвлөх үйлчилгээ

Нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэлгээний арга аргачлал ба техникийг ашиглан бизнесийн нэгдэл ба худалдан авалт, шүүхийн зарга маргаан зэрэгт дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн үйлчилгээг үзүүлэхээс гадна СТОУС-д нийцүүлэн байгууллагын хөрөнгө ба өр төлбөрийн зах зээлийн үнэ цэнийг тодорхойлоход үйлчилгээг үзүүлнэ. Үнэлгээний олон улсын стандартад нийцүүлэн, нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн үнэлгээний арга техникийг ашиглан,

–  Бизнес ба бизнесийн хувь оролцоо,
–  Биет бус хөрөнгө,
–  Үйлдвэийн шугам ба тоног төхөөрөмж,
–  Үл хөдлөх хөрөнгийн хувь оролцоо,
–  Хөгжүүлэлтийн зориулалтаар эзэмшиж буй үл хөдлөх хөрөнгө,
–  Санхүүгийн хэрэглүүрийн зах зээлийн үнэ цэнийг санхүүгийн тайлагналын болон бусад зориулалтаар тодорхойлно.
– Бизнесийн нэгдэл ба худалдан авалтад дэмжлэг үзүүлэх; эд хөрөнгө, бизнестэй холбоотой шүүхийн зарга маргааныг шийдвэрлэхэд чиглэсэн үнэлгээний болон экспертийн үйлчилгээг үзүүлнэ.