+976-11-70005401 info@dalaivanaudit.mn

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

манай үйлчилгээ

Баталгаажуулах үйлчилгээ

Бид санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээг хараат бус байдлыг хадгалан чанарын өндөр түвшинд үр дүнтэй байдлаар хүргэдэг.

татварын зөвлөх үйлчилгээ

Санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээнд багтаан аудит хийгдэж байгаа байгууллагын татварын тайлангуудыг үнэн зөв бэлтгэсэн эсэхийг баталгаажуулна.

Корпорацийн зөвлөх үйлчилгээ

Монгол улсад бизнес эрхлэх гэж байгаа
гадаад, дотоодын байгууллагад татварын хууль, хувь хэмжээ, ногдуулалт, тайлагналын талаар зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Компанийн засаглал, эрсдлийн удирдлагын үйлчилгээ

Бизнесийг тогтвортой явуулахад байгууллага хууль тогтоомжийг даган мөрдөж, дотоод хяналтын хүчтэй системийг бий болгон ажиллахад чухал ач холбогдолтой байдаг.

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ

Бид өөрсдийн ашигладаг нягтлан бодох бүртгэлийн программ дээр санхүүгийн тайлан бэлтгэж хянах, данс бүртгэлийг нэгтгэх үйлчилгээг үзүүлнэ.

Үнэлгээний зөвлөх үйлчилгээ

Бид шүүхийн зарга маргаан зэрэгт дэмжлэг үзүүлэх, СТОУС-д нийцүүлэн байгууллагын хөрөнгө ба өр төлбөрийн зах зээлийн үнэ цэнийг тодорхойлоход үйлчилгээг үзүүлнэ.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

мэдээ мэдээлэл

Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын XXI олимпиад 2018 оны 04 сарын 19-20 хооронд болно.

Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын XXI олимпиад 2018 оны 04 сарын 19-20 хооронд болно. Монгол Улсын Гавьяат эдийн засагч, Анхны мэргэшсэн нягтлан бодогч, Аудитор, ММНБИ-ийн 5 дахь Ерөнхийлөгч Цэрэнгаваагийн Жигдэнгийн нэрэмжит Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын XXI олимпиад...

read more

2014 оны үзүүлэлт – Санхүүгийн холбооны корпорацын эрэмблэл.

2014 оны дэлхийн болон бүсийн корпорацын санхүүгийн холбооны хүснэгт гарсан байна. Дэлхийн сүлжээ болон хувь компаниуд хэд хэдэн төрөлд орсноор манай эрэмб 2013 оноос хойш мэдэгдэхүйц дээшилсэн. Бид MHA сүлжээний Tait Walker нь Их Британы санхүүгийн зөвлөх хорооны 1...

read more

МАНАЙ ХАЯГ

манай хаяг