Далайван Аудит ХХК-ийн 20 жилийн ой

үйл явдал, мэдээ, мэдээллүүд...

бИДНИЙ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ


Баталгаажуулах үйлчилгээ

Баталгаажуулах үйлчилгээ нь шийдвэр гаргагчийг үнэн зөв мэдээллээр хангахын тулд санхүүгийн мэдээллийн итгэлтэй, найдвартай, ач холбогдолтой байдлыг үнэлэх хараат бус мэргэжлийн үйлчилгээ юм. Дэлгэрэнгүй...

Татварын зөвлөх үйлчилгээ

Эдийн засгийн өсөлт болон түүнд тулгарч буй бэрхшээлүүдээс шалтгаалж татварын орчин байнга өөрчлөгдөж байдаг. Манай татварын үйлчилгээний баг нь бизнесээ эхлүүлэх гэж буй байгууллагуудаас эхлээд хил дамнасан бараа борлуулалт, ажил үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалт хийх эсвэл компанийхаа хувьцааг олон нийтэд нээлттэй арилжаалах гэж байгаа байгууллагад Монгол улсын татварын орчны талаарх мэдээллээр бүрэн хангана. Дэлгэрэнгүй...

Корпорацийн зөвлөх үйлчилгээ

Корпорацийн зөвлөх үйлчилгээг Бэйкр Тилли-ийн зарим гишүүд байгууллагуудын зөвлөхүүдээс бүрдсэн баг үзүүлдэг ба үүнд хэлцлийн зөвлөх үйлчилгээ, бизнесийн үнэлгээ, бизнесийг хөгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ, корпорацийн санхүү болон IPO (хөрөнгийн зах зээлд хувьцаа гаргах үйл явц)-г багтаан санхүүгийн эх үүсвэр олох, шүүхийн зарга маргаанд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг үйлчилгээнүүд багтана. Дэлгэрэнгүй...

Компаний засаглал, эрсдэлийн удирдлагын үйлчилгээ

Компаний засаглал нь бизнесийг тогтвортой явуулахад хамгийн гол анхаарах асуудал бөгөөд байгууллага хууль тогтоомжийг даган мөрдөж, дотоод хяналтын хүчтэй системийг бий болгон, хувь нийлүүлэгчдийн өмнө өндөр хариуцлага хүлээн ажиллахад чухал ач холбогдолтой байдаг. Дэлгэрэнгүй...

Нягтлан бодох, бүртгэлийн үйлчилгээ

Бизнесийн болон ашгийн төлөө бус байгууллагууд нь хувь нийлүүлэгчдийн ашиг сонирхлыг хамгаалах, гүйцэтгэх удирдлагын хүлээсэн үүргийг биелүүлэхийн тулд хуулиар шаардсаны дагуу нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөх хэрэгцээ гардаг. Дэлгэрэнгүй...

Нарийн бичгийн үйлчилгээ

Монгол улсад үйл ажиллагаа эрхэлж буй гадаадын хөрөнгө оруулалттай бизнесийн байгууллагууд болон гадаадаас хөрөнгө оруулсан ашгийн төлөө бус байгууллагууд, төлөөний газарууд нь өөрийн харъяалагдах улс орны хуулиас гадна манай улс орны хууль тогтоомжийг мөрдөх шаардлага тавигддаг. Энэ нь тэдгээр байгууллагуудын удирдлагад ихээхэн төвөг учруулдаг. Дэлгэрэнгүй...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээнүүд