+976-11-70005401 info@dalaivanaudit.mn

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

манай үйлчилгээ

Баталгаажуулах үйлчилгээ

Бид санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээг хараат бус байдлыг хадгалан чанарын өндөр түвшинд үр дүнтэй байдлаар хүргэдэг.

татварын зөвлөх үйлчилгээ

Санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээнд багтаан аудит хийгдэж байгаа байгууллагын татварын тайлангуудыг үнэн зөв бэлтгэсэн эсэхийг баталгаажуулна.

Корпорацийн зөвлөх үйлчилгээ

Монгол улсад бизнес эрхлэх гэж байгаа
гадаад, дотоодын байгууллагад татварын хууль, хувь хэмжээ, ногдуулалт, тайлагналын талаар зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Компанийн засаглал, эрсдлийн удирдлагын үйлчилгээ

Бизнесийг тогтвортой явуулахад байгууллага хууль тогтоомжийг даган мөрдөж, дотоод хяналтын хүчтэй системийг бий болгон ажиллахад чухал ач холбогдолтой байдаг.

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ

Бид өөрсдийн ашигладаг нягтлан бодох бүртгэлийн программ дээр санхүүгийн тайлан бэлтгэж хянах, данс бүртгэлийг нэгтгэх үйлчилгээг үзүүлнэ.

Үнэлгээний зөвлөх үйлчилгээ

Бид шүүхийн зарга маргаан зэрэгт дэмжлэг үзүүлэх, СТОУС-д нийцүүлэн байгууллагын хөрөнгө ба өр төлбөрийн зах зээлийн үнэ цэнийг тодорхойлоход үйлчилгээг үзүүлнэ.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

мэдээ мэдээлэл

Аудитын тайлан 2018

Хараат бус аудиторын дүгнэлт Санал дүгнэлт Бид 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгосон санхүүгийн байдлын тайлан, жилийн эцсээрх орлогын дэлгэрэнгүй тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан болон ач холбогдолтой нягтлан бодох...

read more

МАНАЙ ХАЯГ

манай хаяг